Aktualności

Regulamin konkursu

,,Wakacje w obiektywie”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. gen. L. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin, NIP 9141559205.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

3. Konkurs trwa od 3.04 do 30.04 do godz. 24:00. Zdjęcia nadesłane po wyznaczonym terminie, nie będą brały udziału w konkursie.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 10.05 za pośrednictwem fanpage’a Nad Stawami.

5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage Ośrodka, link: https://www.facebook.com/ownadstawami.

Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na skomentowaniu postu konkursowego, poprzez umieszczenie zdjęcia przestawiającego wspomnienie z pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym Nad Stawami (fotografia może ukazywać zarówno strefę domków, jak i plażę).

2. Zdjęcie powinno przedstawiać wspomnienie z pobytu w Ośrodku (nie tylko z sezonu wysokiego) np. panoramę, uroki, walory Ośrodka,  bez publikacji wizerunku osób trzecich. Wyjątek stanowi sportretowanie osób trzecich stanowiących jedynie szczegół całości, tj. szczegół zdjęcia przedstawiającego zgromadzenie, krajobraz czy publiczną imprezę (zgodnie z  art. 23 kodeksu cywilnego oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.

4. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia większej liczby zwycięzców, w przypadku dużej ilości zgłoszeń.   

5. Najciekawsze, najlepsze, zdjęcie zostanie wybrane przez Komisję Konkursową, w drodze głosowania.   

6. Zwycięzca konkursu otrzyma trzy darmowe, całodniowe wejściówki na teren Ośrodka Nad Stawami, do wykorzystania w okresie od 1.06-31.08.2023 r.

7. Zwycięzca nie ma prawa do sprzedaży wejściówek osobom trzecim. Wejściówki mogą zostać wykorzystane jedynie przez Zwycięzcę Konkurs lub osoby przez niego wskazane.

8. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

9. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w ewentualnych wypowiedziach.

10. Zgłoszenia niezgodne z regulaminem, nie będą brały udziału w konkursie.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać mailowo na adres biuro@owbialykosciol.pl maksymalnie do 5 dni roboczych, od momentu wyłonienia zwycięzcy.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

3.  Reklamacje powinna zawierać imię oraz nazwisko osoby zgłaszającej.

4. Reklamacje rozpatrywane będą do 5 dni roboczych.

Pozostałe

1. Publikacja zdjęcia, wiąże się z automatyczną akceptacją regulaminu Konkursu.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. gen. Okulickiego 10 w  Strzelinie, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych tj. imię, nazwisko, a w przypadku Zwycięzcy również adresu do korespondencji.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu (max 2 miesiące).

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.